Årsmöte 28/3

Det börjar återigen dra ihop sig till årsmöte för MAS (Milstens Anläggnings- och samfällighetsförening), och vi vill välkomna er till Snättringeskolans matsal den 28:e Mars kl. 19:00.

Dagordning MAS årsmote 2018

Vi kan meddela att valberedningen har förslag på personer till alla positioner i styrelsen.

Varmt välkomna önskar styrelsen, som består av: Jörgen Prawitz, Jörgen Enickl, Tess Fremin, Martin Christensson, Björn Eriksson, Anki Krämmer samt Anders Johansson

Våra stadgar

[Stagdar från 2001-03-28. Observera att inskanningen av orginalet gäller om det finns skillnader i texten: Milstens anl o samf stadgar ]

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar

 • 1       FIRMA

Föreningens firma är:
Milstens Anläggnings och Samfällighetsförening (MAS)

 • 2       SAMFÄLLIGHETEN

Föreningen förvaltar Huddinge Konsulenten ga:1 :
Konsuln 17-21
Konsulenten 1-21 och 23-31
Köpmannen 1-5
Körsnären 1-4
Krukmakaren 1-17
Konstnären 1-10
Kontoristen 1-15
Konstruktören 1-14
Kopparslagaren 1-13
Kalfaktorn l-5
Korgmakaren 1-16
Samtliga i Huddinge Kommun

 • 3        GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som bestämts i anläggningsbeslutet 1972-11-30:
KALLVATTEN, kommunens anslutningspunkt – vattenmätarna i varje hus.
SPILLVATTEN, kommunens anslutningspunkt – kopplingspunkt huvudservis.
DAGVATTEN, kommunens anslutningspunkt – kopplingspunkt huvudservis.
(marknivå inkl.dagvattenbrunnar med lock).
TV-och RADIOANLÄGGNINGEN med förstärkare i plåtskåp, ledningssystem t.o.m.vägguttagen i varje hus, dock ej plastlocken.

 • 4        MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet som har del i samfällighet upptagen under § 2.

 • 5        STYRELSE
  Säte, sammansättning.

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Huddinge kommun.
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter.

 • 6        STYRELSE
  Val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot 2 år och för suppleant ett år.
Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på endast ett år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter.
I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

 • 7        STYRELSE
  kallelse till sammanträde, föredragningslista.

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

 • 8        STYRELSE
  beslutsförhet, protokoll.

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst tre styrelseledamöter är närvarande.
Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är närvarande och ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

 • 9         STYRELSE
  förvaltning.

Styrelsen skall:
1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper
3. Föra förtäckning över delägande fastigheter och dess ägare
4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
5. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter

 • 10       REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse:
Två revisorer och två suppleanter.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

 • 11      RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden: 1/1 – 31/12.

 • 12      UNDERHÅLLS OCH FÖRNYELSEFOND

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas medel enligt beslut på föreningsstämma.

 • 13      FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3st lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen meddela medlemmarna det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper sig på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig.

 • 14       KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom utdelning, eller genom postens försorg.
Kallelseåtgärd skall vidtagas senast tio dagar före sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman.
Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom utdelning eller genom postens försorg

 • 15      MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.
Motion, som behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

 • 16       DAGORDNING VID STÄMMAN

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1.  Val av ordförande för stämman.
2.  Val av sekreterare för stämman.
3.  Val av två justeringsmän.
4.  Styrelsens och revisorernas berättelse.
5.  Ansvarsfrihet för styrelsen.
6.  Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
7.  Ersättning till styrelsen och revisorer.
8.  Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat och debiteringslängd.
9.  Fastställande av utgifts och inkomststat samt
debiteringslängd.
l0. Val av styrelse och ordförande.
11. Val av revisorer.
12. Fråga om val av valberedning.
13. Övriga frågor.
14. Meddelande hur stämmoprotokollet kommer att tillställas medlemmarna.
15. Mötet avslutas.

 • 17      STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48,49,51 och 52§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

 • 18       PROTOKOLLSJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och sedan snarast distribueras till medlemmarna genom utdelning eller genom postens försorg.

[Slut]